Warunki przewozu

 1. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem „Warunków przewozu”.
 2. Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanku 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu bez uprzedzenia traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
 3. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość zastosowanych zniżek. W przypadku ich braku przy zakupie biletu oraz podczas podróży pobrana zostanie dopłata do wysokości biletu normalnego.
 4. Bilet jest imienny i nie może być przekazany innej osobie.
 5. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważne dokumenty uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy i inne).
 6. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Bilety nabywane w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu.
 7. Pasażerom podróżującym na regularnych liniach przysługują następujące zniżki:
  50 % – dzieci w wieku do lat 12
  50 % – dla osób podróżujących w dniu urodzin (bilet jednostronny)
  30 % – dla osób podróżujących w dniu urodzin (bilet dwustronny)
  15 % – dla posiadaczy karty stałego klienta
  10 % – dzieci i młodzież w wieku 12 – 26 lat
  10 % – osoby w wieku powyżej 60 roku życia
  10 % – grupy powyżej 10 osób
  Przysługujące pasażerowi zniżki nie sumują się.
 8. Warunkiem otrzymania karty stałego klienta Roma – Bus Plus, uprawniającej do 15 % zniżki, jest przesłanie na adres firmy czterech biletów wykorzystanych na naszych trasach.
 9. Bilet OPEN ważny jest przez okres 9 miesięcy, licząc od daty wyjazdu. Istnieje możliwość jednorazowego przedłużenia ważności biletu o dwa miesiące za dopłatą 40,00 zł lub 10,00 Euro.
 10. Przewoźnik dokonuje rezerwacji, zmian terminu podróży oraz datowania biletów typu OPEN według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin wybrany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.
 11. Przy zmianie terminu na zakupionym bilecie lub dokonanej  wcześniej rezerwacji każdorazowo pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 40,00 PLN lub 10,00 Euro.
 12. Nie wystawia się duplikatów biletów – zasada dotyczy zwłaszcza przypadków poważnego zniszczenia biletu, kradzieży, zagubienia itp.
 13. Poza szczególnymi przypadkami Przewoźnik nie prowadzi rezerwacji miejsc bez uprzedniego zakupu biletów. Miejsca w autokarach nie są numerowane. Miejsce w autokarze przydziela załoga autokaru podczas przyjmowania pasażera na pokład pojazdu.
 14. Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie w celu zwiększenia komfortu podróży po uiszczeniu opłaty w wysokości 50% ceny pełnopłatnego biletu na danej trasie.
 15. Przy zakupie biletu pasażer zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu, umożliwiającego w szczególnych sytuacjach kontakt z pasażerem.
 16. Dzieci do 14 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego wypełnionego formularza „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej” wystawionego przez sprzedawcę. Osoby w wieku 14 -18 lat mogą podróżować samodzielnie, pod warunkiem posiadania „Upoważnienia…” i przy wykupieniu pełnopłatnego biletu. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować wyjątek od w/w zasad.
 17. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 18. Osoby niepełnoletnie mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekraczania granic.
 19. Dziecko w wieku do 12 lat lub które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest zapewnić dziecku fotelik ochronny. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
 20. Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu o wymiarach 70x40x30 cm o ciężarze do 25 kg oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach. O zabraniu drugiej (i kolejnych) sztuki bagażu każdorazowo decyduje załoga autobusu. Za każdy dodatkowy bagaż pobierana jest opłata w wysokości 40,00 PLN lub 10,00 EURO (za bagaż o nietypowych wymiarach – równowartość 30,00 EURO).
 21. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, miejscem wsiadania i wysiadania zgodnie z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu w w/w sposób spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą zakończenia podróży. Bagaż jest rejestrowany przez obsługę autokaru poprzez naklejenie banderoli na bagaż oraz wklejenie odcinka kontrolnego do biletu.
 22. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakichś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 23. Za bagaż Podróżnego przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 24. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, wysokość odszkodowania dotycząca zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wyższej wartości powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
 25. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydawania, bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru poprzez sporządzenie stosownego protokołu.
 26. Przewoźnik nie ubezpiecza Pasażera na czas jego podróży, jest on objęty jedynie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje tylko sytuacje, jakie mogą się zdarzyć w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe, powstałe poza autokarem nie są objęte ubezpieczeniem.
 27. W autokarach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
 28. Podczas jazdy autokarem obowiązuje zakaz poruszania się – przemieszczania po autokarze oraz korzystania z toalety. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z WC może odbywać się wyłącznie podczas postoju.
 29. Pasażer, wsiadając do autokaru fabrycznie wyposażonego w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek je zapiąć.
 30. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi przejazd autokarem zgodnie z „Warunkami przewozu” i obowiązującym rozkładem jazdy między przystankami wpisanymi w bilecie. Godziny wyjazdu i przyjazdu w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
 31. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzania przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
 32. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (tj. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych itp.).
 33. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 34. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do podróży lub pozostawić pasażera na trasie w przypadku, gdy pasażer:
  a) znajduje się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną,
  b) zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów,
  c) zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
  d) wzbudza odrazę brudem lub niechlujstwem.
 35. W przypadku rezygnacji z przejazdu do 24 godzin przed terminem rozpoczęcia przejazdu, zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony, z potrąceniem 20%. W przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, pomniejszona o 20% wartości tak określonej kwoty.
 36. Nie dokonuje się zwrotu należności:
  a) Za bilety zniszczone (w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację), zgubione lub skradzione;
  b) Przy zgłoszeniu rezygnacji z przejazdu w terminie krótszym niż 24 godziny przed wyjazdem;
  c) Za bilety niewykorzystane, w przypadku kiedy upłynął termin ich ważności.
 37. Wszelkie reklamacje co do wypełnienia sprzedanego biletu ponosi biuro agencyjne, które go sprzedało.
 38. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej z oferty Roma – Bus Plus należy kierować na adres firmy w okresie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia okoliczności, będącej przedmiotem reklamacji. Reklamacje zgłoszone w formie pisemnej będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego.

Warunki przewozu – RomaBUS Plus